Beleidsplan en Jaaroverzicht

Beleidsplan

1. Inleiding
Op 22 juni 2017 is stichting Dierenclub Nederland opgericht. De stichting wil door middel van educatie en educatieve activiteiten, gericht op kinderen en volwassenen, het dierenwelzijn bevorderen.

2. Samenstelling bestuur
Het bestuur van het KAN is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Frouke Sikkema
Secretaris: Suzanne van Dorenmalen
Penningmeester: Gonny van Poelgeest

3. Doelstellingen
De doelstellingen van Dierenclub Nederland zijn opgenomen in artikel twee van de statuten en luiden als volgt:

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van dierenwelzijn door middel van:

  1. Het verspreiden van kennis en informatie over hoe dieren van nature leven, zich gedragen en leren;
  2. Het adviseren en stimuleren van dierenhouders om het de gehouden dieren mogelijk te maken zich te gedragen conform hun soortspecifieke natuurlijke gedrag;
  3. Het stimuleren van verkoop en aanschaf van dieren uit de opvang in plaats van fokken.

De stichting tracht haar doelen onder meer te bereiken door:

  • het organiseren van dierenlessen door heel Nederland;
  • het organiseren en/of geven van cursussen;
  • het verstrekken van online informatie;
  • het ontwikkelen van dierenlessen en ander lesmateriaal;
  • een online landelijk platform te zijn dat zorgt voor verbinding tussen andere aanbieders van diereneducatie/-informatie, lesgevers, lesnemers, informatiezoekers en dierenopvangorganisaties.

Met deze doelstellingen beoogt Dierenclub Nederland het algemeen belang te dienen van zowel dieren als mensen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

4. Beleid en activiteiten
Om de stichtingsdoelen te bereiken worden er activiteiten georganiseerd op basis van projectplannen. Betrokkenen van Dierenclub Nederland kunnen projectideeën aandragen. Het stichtingsbestuur beoordeelt en besluit of nieuwe projecten passen binnen de doelstellingen van Dierenclub Nederland. De initiatiefnemer van het projectidee of diegene die is aangesteld als projectleider is verantwoordelijk voor de werving van de benodigde middelen en de uitvoering van de activiteiten. Zowel het bestuur als de andere betrokkenen van Dierenclub Nederland leveren indien nodig en waar mogelijk ondersteuning bij het schrijven van plannen, de opstart, aanpak en promotie van de projecten. De stichting en de projectuitvoerders werken op basis van wederkerigheid wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is. De projectresultaten komen op de website.

Om de doelstellingen te realiseren onderneemt Dierenclub Nederland in 2018 en 2019 de volgende activiteiten:

 • Start met werving donateurs, schenkers, sponsoren;
 • Continuïteit regelen (menskracht, promotie) voor de reeds lopende projecten;
 • Jaarlijks de ‘Trainingsdagen voor de dierendocent’ aanbieden;
 • Opstarten van een of enkele nieuwe projecten

5. Financiën
5.1 Werving financiële middelen
De stichting werft gelden om haar doelen te kunnen realiseren door het werven van donateurs, schenkers en sponsoren, en door het aanvragen van subsidies en fondsen.

5.2 Beheer en besteding financiële middelen
Bij het beheer en de besteding van de verkregen middelen wordt een onderscheid gemaakt tussen gelden die zijn verkregen voor een specifieke (project)bestemming en gelden die zijn verkregen voor algemene doeleinden. Het bestuur hanteert daartoe een spreadsheet waarin de binnengekomen bedragen genoteerd worden, waarvoor deze bedoeld zijn en aan welk doel of project deze bedragen zijn uitgegeven. Bij het beheer van de middelen wordt er naar gestreefd om, indien mogelijk, reserves te vormen of aan te vullen teneinde middelen ter beschikking te hebben voor verwachte en/of onverwachte toekomstige uitgaven. Als er eenmaal sprake is van vermogen, dan houdt de stichting niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden en ten behoeve van de doelstellingen en lopende projecten van de stichting.
Bij ontbinding van de stichting wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of een buitenlandse instelling die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft.

5.3 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en ontvangen ze vacatiegeld dat niet bovenmatig is en alleen als er na aftrek van alle andere stichtingskosten geld over is voor vacatiegeld. Toelichting

5.4 Jaarrekeningen
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. In het jaar van oprichting 2017 en 2018 zijn er nauwelijks financiële activiteiten geweest.

Jaarverslag 2017-2018

1. 1. Inleiding
Dierenles voor kinderen net zo toegankelijk als muziekles en sport, dat is de missie van Dierenclub Nederland. Dierenlessen op scholen, bij de lokale dierenclub en geïntegreerd bij de (kinder)boerderijen, de scouting, natuurclubs, maneges en dierentuinen. Ervaringsgerichte en avontuurlijke lessen over boerderijdieren, huisdieren en grote en kleine dieren uit de Nederlandse natuur.  Ter bevordering van meer bewustzijn over de intrinsieke waarde van elke diersoort,  voor meer dierenwelzijn.

Stichting Dierenclub Nederland leidt volwassenen en jeugd op om kinderen tot 12 jaar les te geven over dieren en hun welzijn. Om kinderen in verbinding te brengen met dieren. Ze het fascinerende te laten zien van hoe dieren van nature leven. Het unieke van elke diersoort en individueel dier te laten ervaren. En ze te laten ontdekken dat dieren het nodig hebben om te kunnen leven volgens hun natuurlijke aard en behoeftes. Zo houden we tevreden, gezonde en blije dieren, om er puur van te genieten.

De stichting is opgericht op 22 juni 2017. Naast het bestuur werken er drie teamleden op vrijwillige basis aan de basis en de opbouw van de stichting. Dit jaarverslag geeft een over zicht vanaf de oprichting plus het jaar 2018.

Achtergrond
Dierenclub Nederland is gelijktijdig met Dierenclub Boxtel opgezet in 2013 door gediplomeerd paardengedragstherapeut en diertrainer Patricia van Rooij. Zij gaf tien jaar paardenlessen (alles naast het paard) aan de kinderen van orthopedagogisch instituut De La Salle in Boxtel en in het natuurpark van De Kleine Aarde. Van begin 2013 tot medio 2017 gaf zij onder de naam Dierenclub Boxtel ook dierenlessen aan kinderen tot 12 jaar. Wekelijks als vrijetijdsbesteding en af en toe op scholen. Avontuurlijke en ervaringsgerichte lessen, buiten in de natuur en op andere locaties met dieren, over huisdieren, boerderijdieren en wilde dieren. Ze hanteerde een rode draad in haar lessen: laten zien en laten ontdekken hoe dieren in de natuur leven, laten nadenken en ervaren over hoe het verschil tussen ‘van nature’ en ‘het houden van dieren’ zo klein mogelijk kan zijn en om het belang hiervan in te gaan zien. Haar ervaringen wilde ze vanaf het begin graag delen met als doel dat er door heel Nederland dierenwelzijnslessen kunnen worden gegeven (link naar promotievideo). Uit een oproep op social media bleek voldoende belangstelling en in juni 2013 gaf ze de eerste cursus tot dierdocent aan anderen met ook interesse om dierenlessen te geven in hun eigen woonplaats. De cursus wordt sindsdien ongeveer 1x per jaar herhaald en is met feedback van de deelnemers van de eerste drie cursusrondes ontwikkeld tot een compacte en professionele 4-daagse training.

2. Overzicht medio 2017 (oprichting) tot en met 2018

 • December 2017 is de bankrekening geopend bij de Triodosbank.
 • De eerste donatie van 30,- is ‘uit eigen zak’ voor de bankkosten.
 • In 2018 heeft de stichting met terugwerkende kracht (sinds de oprichting) de ANBI status toegekend gekregen (Algemeen Nut Beogende Instelling). De ANBI status is voor fondsen, donateurs en subsidieverstrekkers een indicatie dat Dierenclub Nederland aan vastgestelde criteria voldoet die door de belasting gesteld worden. Daarnaast betekent deze status dat giften en donaties fiscaal aftrekbaar zijn.
 • Dierenclub Nederland is aangemeld bij het platform PIFWorld. Via een eerste test-actie wordt 125,- euro aan donaties opgehaald. https://www.pifworld.com/nl/nonprofits/kRq_lR_ZAbw/dierenclub-nederland/donate
 • In het voorjaar worden oriënterende gesprekken gevoerd met kandidaat-vrijwilligers.
 • Met ingang van september 2018 is het team uitgebreid met A. van Hooft en H. van Vugt. Zij gaan zich bezighouden met PR-activiteiten en met de organisatie en coördinatie van de jaarlijkse cursus.
 • De nieuwe teamleden zijn gestart met het rondsturen van persberichten naar de lokale kranten in voornamelijk midden Noor-Brabant over de 5de cursusronde van Cursus Dierendocent in het voorjaar van 2019. In november en december 2018 ontvangen we de eerste twee betalingen van inschrijvers.
 • P. van Rooij, A. van Hooft en H. van Vugt komen meerdere keren per maand bij elkaar voor het uitwisselen van informatie, ideeën en andere zaken.
 • De mogelijkheden worden bekeken en de nodige informatie wordt ingewonnen voor een nieuwe website in 2019 met recente technieken en een actuele mobiele versie.

2019 en 2020

 • voorjaar herhaling van cursus Dierendocent 
 • start column m.b.t. dieren in het nieuws
 • projectplan: Dierenlessen, ook bij jou in de buurt! geschreven t.b.v. de realisatie van kant-en-klare dierenlessen in de vorm van leskaarten

  Vertraging in 2020 wegens corona-maatregelen.